fbpx

Envío gratis para encargos superiores a 50€

SMARTPHONE

Políticas de privacidade e cookies

Aviso Legal e Política de Privacidade

Datos identificativos

O acceso e/ou uso do sitio web de joyeriafgallego. com por parte dos usuarios está condicionado á previa lectura e aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións vixentes no momento do acceso. Se o usuario non estivese de acordo coas presentes condicións, deberá absterse de utilizar este portal e de operar por medio do mesmo. O usuario é plenamente consciente de que a mera navegación por medio de páxina web, así como a utilización dos seus servizos, implica a aceptación das presentes condicións.

As presentes Condicións Xerais así como as Condicións Xerais de Contratación dos distintos servizos que se poñen ao dispor do usuario no sitio web joyeriafgallego. com expóñense con carácter permanente no sitio web joyeriafgallego. com, sección Termos e Condicións, podendo todos os usuarios arquivalas, imprimilas e, por tanto, estar previamente informados das condicións de acceso e uso do sitio web, e das condicións de contratación baixo as cales se prestarán os distintos servizos.

Os usuarios ao rexistrarse a través do formulario habilitado no Sitio web, aceptan de forma expresa -mediante un clic de “Leo e acepto as Condicións”- antes de enviar os datos, estas Condicións Xerais e a Política de Privacidade de joyeriafgallego. com. O usuario declara ser maior de idade, ter capacidade suficiente para contratar e ler, entendido e aceptado as presentes Condicións.

Os datos persoais que nos facilite, que deberán ser veraces e corresponderse coa realidade, trataranse con escrupuloso respecto á política de privacidade que pode consultar na nosa páxina web. Cando nos proporcione datos persoais, solicitarémoslle o seu consentimento para proceder a tratalos e incorporalos nos ficheiros titularidade de Fernando Gallego Santiago. Para iso, solicitarémoslle que outorgue a súa conformidade coa nosa política de privacidade. En calquera momento pode exercitar os dereitos que a Lei lle concede con respecto a devanditos datos.

Así mesmo informámoslle que a nosa páxina web utiliza cookies, que se xestionan de acordo co disposto na POLÍTICAS DE COOKIES, que pode consultar nesta mesma páxina web.

A confianza dos nosos clientes nos nosos servizos depende, entre outras cuestións, da nosa habilidade para protexer os seus datos persoais cando visitan o noso Sitio web. A seguinte información sobre a nosa Política de Privacidade reflicte o noso compromiso por manter e garantir relacións comerciais seguras mediante a protección dos datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos usuarios do noso sitio web.

Tanto a nosa política de privacidade e os nosos TERMOS E CONDICIÓNS poden estar suxeitos a modificacións en calquera momento. É a súa responsabilidade lelos regularmente e cando os cambiemos, un aviso será publicado no noso sitio web cos cambios actualizados. Estes cambios serán efectivos no momento da súa publicación.

Protección de Datos

Protección de Datos A súa privacidade e a seguridade dos seus datos son a nosa prioridade.

En Fernando Gallego Santiago apostamos por uns claros principios e valores de privacidade onde a transparencia, o control e a seguridade dos datos persoais dos nosos clientes, son a nosa prioridade no deseño e a presatación dos nosos servizos.

Queremos que, como cliente ou posible cliente, controle os seus datos persoais, e que poida decidir quen accede a eles, en que condicións e para que finalidade.

Por iso actualizamos a nosa Política de Privacidade, que substitúe á que anteriormente regulaba o tratamento dos seus datos.

Acorde coa nova normativa europea de protección de datos de carácter persoal, que afecta as persoas físicas e a interlocutores de empresas, e que será de aplicación a partir do 25 de maio de 2018, proporcionámoslle a seguinte información:

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais (Protección de Datos) e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), infórmaselle de que os datos persoais recollidos a través dos sitios web www.joyeriafgallego.com (en diante joyeriafgallego. com) son confidenciais e serán incluídos nun ficheiro denominado “Usuarios web, Clientes ou Potenciais clientes” de titularidade de “Fernando Gallego Santiago” (Responsable do tratamento) e con domicilio social en Rua Capela N°6, 15230 Serra de Outes – A Coruña , coa exclusiva finalidade de poder xestionar o envío de información e prospección comercial, xestionar e responder as consultas, solicitudes ou contratacións dos usuarios/clientes, para o que presta o seu expreso consentimento.

As finalidades ás que se destinará os datos referidos serán (i) a xestión de consultas realizadas polos Usuarios, (ii) a realización de orzamentos deles derivada:, e; (iii) a remisión de información comercial, mesmo por medios electrónicos, incluídos o correo electrónico ou teléfono, dos produtos e servizos prestados por Rua Capela N°6, 15230 Serra de Outes – A Coruña , cando así se consentiu expresamente.

Informámoslle que devanditos datos non se cederán a terceiros, salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. O prazo de conservación dos devanditos datos será vixente durante mantéñase a relación mercantil entre ambas as partes ou durante un prazo máximo de 1 ano a partir da última confirmación de interese ou ata que se solicite a supresión por parte do interesado.

Poderá exercitar de forma gratuíta os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición, Portabilidad enviando xunto cunha fotocopia do teu DNI, un correo electrónico a [email protected], indicando Exercer dereitos ARCO.

 • Empresa ou Identidade: Fernando Gallego Santiago
 • CIF da empresa: 35321155D
  Dirección postal: Rua Capela N°6, 15230 Serra de Outes – A Coruña
 • Teléfono: 981850634
 • Email: [email protected]
 • Dominios: www.joyeriafgallego.com

O réxime de protección de datos aplicable aos datos tratados por Fernando Gallego Santiago regúlase na Política de Privacidade e nos Termos e Condicións. O acceso e/ou utilización do sitio web por parte dos usuarios do sitio web joyeriafgallego. com (en diante, os usuarios) implica necesariamente a aceptación dos devanditos textos legais, consentíndose o tratamento dos datos nos termos descritos en anteriores textos.

joyeriafgallego. com trata os datos de forma lícita, leal e transparente. Unicamente trata aqueles datos que son adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins determinados, explícitos e lexítimos para os que os obtén, e non os trata para fins incompatibles con aqueles.

Os usuarios son responsables da veracidade e actualidade dos datos que proporcionan a joyeriafgallego. com, considerándose exactos e actuais os datos facilitados por eles mesmos.

joyeriafgallego. com informa de que tanto os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios ao rexistrarse como aqueles que proporcionen para contratar calquera dos servizos ofrecidos en joyeriafgallego. com. com ou para resolver calquera incidencia que se comunique por calquera dos medios de contacto dispoñibles (teléfono, chat ou correo electrónico), incorporaranse aos sistemas de joyeriafgallego. com e serán tratados de conformidade, e durante os prazos, definidos na Política de Privacidade e nas Condicións Xerais de Contratación do servizo.

Para acceder e/ou navegar polo sitio web de joyeriafgallego. com non é necesario achegar ningún dato. O carácter obrigatorio da resposta ás preguntas que se expoñen, ou dos datos que se solicitan a través do sitio web, indícase mediante a incorporación dun asterisco (*) a continuación da pregunta ou campo do formulario. En caso de non proporcionarse os datos requiridos non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitados.

Os usuarios deben absterse de proporcionar datos de carácter persoal doutros interesados, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal devanditos interesados serían previa e debidamente informados sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consenten que os seus datos sexan facilitados a joyeriafgallego. com para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan. En calquera caso, joyeriafgallego. com cancelará os datos rexistrados en canto deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que se solicitaron, podendo conservalos –debidamente bloqueados- durante o tempo en que poida esixirse algún tipo de responsabilidade derivada dunha relación ou obrigación xurídica ou da execución dun contrato ou da aplicación de medidas precontractuales solicitadas polo interesado.

joyeriafgallego. com non cede datos a terceiros, salvo que unha Lei ou unha norma comunitaria dispoñan o contrario, ou se é necesario para a prestación do servizo contratado. En tal caso, unicamente comunica aqueles datos imprescindibles para xestionar a petición dos usuarios e prestar os servizos contratados, de forma que a cesión responde á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica existente entre os interesados e joyeriafgallego. com, cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e que inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. En caso que un usuario deixe un comentario ou interaccione socialmente co sitio web de joyeriafgallego. com ou nas redes sociais nas que esta está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados na contorna no que actúe, é dicir, estará a autorizar expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ao resto de usuarios que acceden ao sitio web ou rede social.

En joyeriafgallego. com tratamos os seus datos para a prestación dos servizos que ten ou queira contratar, asi como para outras finalidades que nos permitas ou autorices, por exemplo o envío dun orzamento.

Para isto necesitamos tratar os seus datos para poder presentarlle coa máxima calidade os mellores poductos e servizos, para adaptarnos ás súas necesidades, así como para mellorar a túa experiencia nos nosos servizos.

Tratar os seus datos permitiranos ser máis eficientes e por tanto axudaranos a seguir mantendo os máximos niveis de seguridade e confianza nos servizos que lle presentamos.

Responsable do Tratamento

Fernando Gallego Santiago trata os datos de forma leal e lícita; unicamente trata aqueles datos que considera adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que os obtén, e non os utiliza para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Aviso Legal”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de negocio desenvolvido. As modificacións que impliquen cambios na prestación do servizo contratado, ou requiran do consentimento dos interesados, comunicaranse cunha antelación de 30 días naturais para que os interesados poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os clientes poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Se transcorrido o prazo proporcionado o usuario accede de novo aos seus servizos ou non comunica a súa oposición, entenderanse aceptadas as novas condicións.

Exactitude

Os usuarios do sitio web e dos servizos de joyeriafgallego. com (en diante, os usuarios) son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que proporcionan a joyeriafgallego. com, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos. Os usuarios poden modificar e/ou actualizar os seus datos, e as súas preferencias sobre o tratamento dos datos facilitados, a través da configuración das opcións que se atopan dispoñibles no “Área Cliente”. joyeriafgallego. com, en canto teña coñecemento da inexactitude, adoptará as medidas necesarias para que se rectifiquen sen dilación os datos afectados.

Finalidades

joyeriafgallego. com unicamente tratará os datos persoais proporcionados polos usuarios de conformidade coas finalidades descritas nesta Política e nas Condicións Xerais de Contratación dos servizos contratados polos usuarios, as cales se enumeran con carácter meramente enunciativo a continuación:

Usuarios e Resellers: os datos recompilados por calquera dos medios ou canles de contacto identificados no sitio web (incluídos, os chats ou as chamadas telefónicas) de joyeriafgallego. com, utilízanse coa finalidade de xestionar a conta e servizos solicitados ou contratados polos usuarios, tanto a nivel técnico como a nivel contable, fiscal e administrativo, e/ou para notificarlles incidencias, novidades, ofertas ou calquera información de interese sobre os nosos produtos ou servizos.

joyeriafgallego. com utiliza os datos de contacto proporcionados polos usuarios para enviarlles, por medios electrónicos ou non, información sobre as melloras que vai implementando nos servizos que estes contrataron, e para manterlles informados sobre as novidades que considera que poden ser do seu interese (orzamentos, ofertas e promocións). joyeriafgallego. com é absolutamente contraria á práctica do spamming: o usuario é quen decide –e autoriza- se quere recibir ou non este tipo de comunicacións, ben ao rexistrarse como usuario en joyeriafgallego. com e, por tanto, aceptando as condicións de joyeriafgallego. com e a presente Política, ou ben ao solicitar información deste tipo por calquera dos medios de contacto previstos na web.

joyeriafgallego. com conserva os datos de tráfico xerados no marco da prestación dos servizos de comunicacións electrónicas contratados polos usuarios, ao dispor das autoridades competentes durante o prazo legalmente establecido, de conformidade coa Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións. Estes datos non se utilizan con fins de promoción comercial.
Recursos humanos: os datos recibidos consérvanse para telos en conta en futuros procesos selectivos de traballadores e/ou colaboradores.

Suxerencias, Queixas ou Comentarios: os datos solicitados utilízanse para atender as comunicacións recibidas e proporcionarlles a correspondente resposta.

Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados no sitio web, utilízanse para contactar e/ou xestionar a solicitudes ou incidencias comunicadas. As chamadas recibidas poden ser gravadas, por motivos de seguridade e para mellorar a calidade dos servizos.

As cookies que utiliza joyeriafgallego. com son anónimas e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do usuario. As únicas cookies non anónimas, é dicir, que permiten a identificación do usuario, son aquelas que o usuario voluntariamente activa ao acceder ao “Área Cliente” do sitio web. Estas cookies almacenan o nome de usuario no seu equipo terminal, así como un hash do nome do usuario e o contrasinal coa exclusiva finalidade de facilitar o acceso ás áreas restrinxidas ao usuario sen necesidade de introducir manualmente as claves de acceso cada vez. Para coñecer a nosa política de instalación e xestión de dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais consulta a nosa Política de Cookies.

Redes sociais: os usuarios que utilicen o servizo de publicación automatizada en redes sociais deberán proporcionar as súas claves de acceso (nome de usuario/dirección de correo electrónico e contrasinal) ás devanditas redes, as cales serán utilizadas coa exclusiva finalidade de publicar en nome dos usuarios os contidos que estes proporcionen. Devanditos contidos deberán respectar tanto a lexislación vixente como as condicións de uso das propias redes sociais.

Outros formularios web: a información utilízase para a finalidade descrita no propio formulario web.

Consentimento

Os usuarios consenten o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade ao rexistrarse como usuario de joyeriafgallego. com, ou ao enviar información ou utilizar calquera dos medios de contacto previstos no sitio web joyeriafgallego. com, ou ao contratar o servizo específico que esixa devandito tratamento de conformidade coas Condicións Xerais de Contratación do servizo que corresponda. Os usuarios deben absterse de proporcionar datos de carácter persoal doutros interesados, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal devanditos interesados serían previa e debidamente informados sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consenten que os seus datos sexan facilitados a joyeriafgallego. com para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan, así como que poden exercitar os seus dereitos nos termos descritos nesta mesma Política. En calquera caso, joyeriafgallego. com cancelará os datos rexistrados en canto deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que se solicitaron, podendo conservalos –debidamente bloqueados- durante o tempo en que poida esixirse algún tipo de responsabilidade derivada dunha relación ou obrigación xurídica ou da execución dun contrato ou da aplicación de medidas precontractuales solicitadas polo interesado.

Cesión

joyeriafgallego. com non cede datos a terceiros, salvo que unha Lei ou unha norma comunitaria dispoñan o contrario, ou se é necesario para a prestación do servizo contratado. En tal caso, unicamente comunica aqueles datos imprescindibles para xestionar a petición dos usuarios e prestar os servizos contratados, de forma que a cesión responde á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica existente entre os interesados e joyeriafgallego. com, cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e que inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. En caso que un usuario deixe un comentario ou interaccione socialmente co sitio web de joyeriafgallego. com ou nas redes sociais nas que esta está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados na contorna no que actúe, é dicir, estará a autorizar expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ao resto de usuarios que acceden ao sitio web ou rede social.

Revocabilidad

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a joyeriafgallego. com nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Dereitos

Poderá exercitar de forma gratuíta os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad en Fernando Gallego Santiago con CIF 35321155D e con domicilio social en Rua Capela N°6, 15230 Serra de Outes – A Coruña , ou enviando un correo electrónico a [email protected], achegando fotocopia do seu DNI.

PODE EXERCITAR TODOS Os seus DEREITOS EN | [email protected]

Encargado do Tratamento

Non se considera cesión de datos, o acceso e/ou tratamento de datos de carácter persoal que sexan responsabilidade dos usuarios de joyeriafgallego. com cando estes resulten necesarios para a adecuada prestación dos servizos que estes contrataron. En tales casos, joyeriafgallego. com terá a condición de encargado do tratamento de conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos. O réxime de protección de datos aplicable a estes tratamentos regúlase tanto na presente Política, como nos Termos e Condicións.

Lexitimación

O usuario que contrate o servizo (en diante, persoa Contratante), ou no seu caso a terceira entidade que decida sobre a finalidade, contendido, uso e tratamento dos datos persoais, son os únicos responsables dos datos que aloxan nos servizos de joyeriafgallego. com. joyeriafgallego. com trata a información aloxada nos seus servizos exclusivamente por conta da persoa Contratante nos termos e condicións estipulados na sección Termos e Condicións. As persoas Contratantes manifestan que son titulares de ficheiros que conteñen datos de carácter persoal solicitados legalmente e que, en virtude dos servizos contratados a joyeriafgallego. com, autoriza o seu tratamento, na medida que sexa necesario para a prestación dos mesmos.

Obrigacións

Naqueles casos en que, joyeriafgallego. com puidese ter acceso aos datos, comprométese a non aplicar, utilizar, ou revelar os datos tratados con fins distintos aos que se derivan do Contrato Principal. joyeriafgallego. com unicamente tratará os datos contidos nos seus servizos para executar os servizos contratados por conta da persoa Contratante en atención ás instrucións que lle indique e, en ningún caso, utilizaraos para finalidades distintas ás acordadas no Contrato Principal. joyeriafgallego. com non comunicará nin permitirá o acceso aos datos tratados a ningún terceiro, nin sequera para a súa conservación, salvo que: no Contrato Principal establézase o contrario, ou a comunicación sexa necesaria para a prestación dos servizos contratados ou que a cesión veña imposta por unha norma con rango de Lei. Neste sentido, a persoa contratante autoriza expresamente a joyeriafgallego. com, ao contratar calquera dos servizos dispoñibles no sitio web joyeriafgallego. com, a subcontratar no seu nome e pola súa conta cantas entidades sexa necesario para a correcta prestación dos servizos detallados no Contrato Principal. As entidades así subcontratadas terán a condición de encargado do tratamento, veranse sometidas ás mesmas regras de protección de datos e confidencialidade que joyeriafgallego. com e regularán a súa relación con joyeriafgallego. com de conformidade coa normativa sobre protección de datos. A identidade destas entidades subcontratadas publícase no sitio web joyeriafgallego. com

Seguridade

joyeriafgallego. com adoptou as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Conservación

joyeriafgallego. com conservará os datos de carácter persoal aos que tivese acceso en razón do servizo prestado, así como calquera soporte ou documento no que consten, durante o tempo en que estea vixente o Contrato Principal ou mentres así o dispoña unha Lei. Finalizado leste, destruirá os datos e calquera soportes ou documentos en que estes se incorporen, @teniendo en cuenta as características dos servizos contratados e os períodos de retención estipulados, no seu caso, no Contrato Principal. Con todo, joyeriafgallego. com poderá conservar os datos e información tratada, debidamente bloqueados, no caso que puidesen derivarse responsabilidades da súa relación coa persoa Contratante. A destrución da información realizarase sen necesidade de emitir comunicación formal ou certificación algunha na que se manifeste que a mesma foi levada a cabo.

Confidencialidade

joyeriafgallego. com comprométese a manter o secreto profesional respecto dos datos aos que acceda en virtude do Contrato Principal, e ao deber de gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar a súa relación coa persoa Contratante. O resto de obrigacións previstas en relación ao tratamento de datos por conta de terceiros, extinguiranse no momento en que os datos fosen borrados ou eliminados do equipo de almacenamento de datos ou dalgún modo, destruídos ou convertidos en inaccesibles.

Servizos da sociedade da información e do comercio electrónico
LSSICE 34/2002
Segundo a LSSI (Lei de Servizos da Sociedade da Información) informamos a todos os usuarios da web que se solicitan calquera tipo de información mediante os distintos formularios existentes nesta páxina web está a nos conceder a súa autorización expresa para recibir as nosas noticias e ofertas (desde lestes boletíns poderase dar de baixa en calquera momento), así como comunicacións comerciais exclusivamente acerca dos nosos servizos, de acordo coas condicións recollidas na nosa política de privacidade.

Datos da empresa: O propietario desta web, pon a disposición dos visitantes da mencionada, unha serie de datos que segundo o artigo 9 correspondente á lei 34/2002 de 11 de Julio. – lssice de “servizos da sociedade e da información de comercio electrónico”, son de obrigada disposición tanto aos destinatarios do servizo como aos órganos competentes, e por elo poderanse atopar a continuación, dispostos de forma sinxela, directa e gratuíta.

EXERCITAR DEREITOS | [email protected]

 • Empresa ou Identidade: Fernando Gallego Santiago
 • CIF da empresa: 35321155D
 • Dirección postal: Rua Capela N°6, 15230 Serra de Outes – A Coruña
 • Teléfono: 981850634
 • Email: [email protected]
 • Dominios: www.joyeriafgallego.com
 • DPD:

Non desexas recibir información de nós ou desexas revogar o teu consentimento?

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico podes opoñerche ao uso da súa información para fins publicitarios, investigacións de mercado ou desenvolvemento de enquisas de satisfacción en calquera momento, así como revogar o teu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo).

Para iso, deberás enviar un correo electrónico á dirección [email protected]. Se recibiches publicidade por correo electrónico, tamén poderás opoñerche desde o devandito correo electrónico, picando na ligazón incluída no mesmo e seguindo as instrucións que che sexan facilitadas.

Por favor, ten en conta que os nosos sistemas poden requirir un lapso de tempo que en ningún caso superará as 48 horas para que a túa oposición ou revogación sexan efectivas, polo que durante o devandito espazo de tempo poderás seguir recibindo mensaxes.

En relación coa xestión dos teus datos asociados aos perfís sociais de joyeriafgallego. com, o exercicio do dereito de acceso, dependerá da funcionalidade da rede social e as posibilidades de acceso á información dos perfís dos usuarios. Con relación aos dereitos de acceso e de rectificación, lembrámoslle que só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de joyeriafgallego. com. Sobre os dereitos de cancelación e oposición, só poderán satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de joyeriafgallego. com.

Ademais poderá deixar de interactuar, seguir ou recibir información dos perfís sociais de joyeriafgallego. com, eliminar os contidos que deixen de interesarlle ou restrinxir con quen comparte as súas conexións, mediante os mecanismos estipulados polas diferentes redes sociais.

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así´ como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade. joyeriafgallego. com anima aos usuarios para familiarizarse coas condicións de uso das devanditas redes antes de comezar a usalo.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

Tes dúbidas sobre a nosa Política de Privacidade?

Se ten algunha dúbida ou cuestión sobre a nosa Política de Privacidade ou quere exercitar algún dereito ou acción relativa aos seus datos persoais, por favor póñase en contacto connosco na seguinte dirección de correo electrónico: [email protected]

Política de Cookies

joyeriafgallego.com
Esta páxina web usa cookies para o seu correcto funcionamento. Por favor, se non estás de acordo, pecha esta páxina web. Desde joyeriafgallego. com informámosche que se continúas navegando, consideramos que aceptas a nosa política de privacidade. En caso de non aceptalas recomendámosche abandonar joyeriafgallego. com

As páxinas web de joyeriafgallego. com utilizan “ cookies” só para facilitar o acceso aos seus usuarios, ofrecer un servizo máis personalizado e axudar a que a navegación sexa máis fácil e axustada ás preferencias dos usuarios. As “ cookies” son uns pequenos ficheiros de texto introducidos por un sitio web no disco duro do usuario, estas cookies serven para axilizar e optimizar o uso da web.

As “ cookies” almacenan información sobre as preferencias dun usuario para un determinado sitio web.

O usuario pode configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de “ cookies” así como para aceptar ou rexeitar as “ cookies”, para ampliar esta información consulte as guías de axuda do seu navegador. As nosas “ cookies” non se poden utilizar para executar programas ou transmitir virus ao equipo informático do usuario.

En ningún caso as “ cookies” desta páxina web almacenan, utilizan ou recuperan información referente a datos persoais dos usuarios ou dos seus equipos informáticos.

joyeriafgallego. com poderá contratar a terceiros para que desempeñen funcións no seu nome, por exemplo, aloxamento web ou prestar servizos integrados de loxística. joyeriafgallego. com NON DISPÓN de cookies de publicidade.

joyeriafgallego. com utiliza as cookies que se detallan no seguinte apartado:
Cookies TÉCNICAS ou de configuración do navegador ( cookiesAccepted, Sharethis, cookiesAccepted) necesarias ou convenientes para a prestación de determinados servizos. Se se desactivan estas cookies, non poderá recibir correctamente os contidos do sitio web.

Cookies ANALÍTICAS, para o seguimento e análise estatístico do comportamento do conxunto dos usuarios. Se se desactivan estas cookies, o sitio web poderá seguir funcionando, sen prexuízo de que a información captada por estas cookies sobre o uso da nosa web e sobre o seu contido permite mellorar os nosos servizos.

Cookies de REDES SOCIAIS externas, que se utilizan para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, etc.) e que se xeran unicamente para os usuarios das devanditas redes sociais. As condicións de utilización destas cookies e a información recompilada regúlase pola política de privacidade da plataforma social correspondente.

Google Analytics é un exemplo de cookies de terceiros. Google Analytics é un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza “ cookies”, que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website será directamente transmitida e arquivada polos servidores de Google. Google usará esta información por conta nosa co propósito analizar o uso da nosa páxina web, recompilando informes da actividade da páxina web por exemplo número de visitas ou seccións máis visitadas.

Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, con todo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad desta páxina web.

Ao utilizar este páxina web, vostede consente o tratamento de información por parte de Google na forma e para os fins arriba indicados.

Como pode administrar as cookies na súa navegador web?
A maioría de computadores aceptan a utilización de cookies automaticamente. Con todo, o usuario ten a posibilidade de decidir se mantén as cookies habilitadas ou non no seu computador O feito de deshabilitar as cookies pode implicar a perda de funcionamento da páxina Web quedando inhabilitadas algunhas das características ou servizos prestados pola mesma. Con todo, incluso habendo desactivado todas as cookies a navegador Web recolle determinada información esencial para o funcionamento básico da Páxina Web.

O usuario que queira deshabilitar as cookies pode facelo desde a sección de preferencias do seu navegador da internet. Dependendo do navegador deberá de seguir determinados pasos para modificar a configuración das cookies no seu computador.

Pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu computador.

– Se utilizas Mozilla Firefox:
1. Elixa Ferramentas e despois, 2. Opcións 3.Faga clic en Privacidade 4. Seleccione ou deseleccione a opción Aceptar cookies e a opción Mesmo de Terceiros.

– Se utilizas Internet Explorer 8.0:
1: Seleccionar Ferramentas / Opcións da internet. 2: Pulsar a lapela Privacidade. 3: Elixir os axustes desexados.

– Se utiliza Internet Explorer 5.0:
1. Elixa Ferramentas e, despois, 2. Opcións da internet. 3. Faga clic en fíchaa Seguridade, 4. na internet e, por último, en Nivel personalizado. 5. Vaia a Cookies e elixa unha das dúas opcións.

– Se utiliza Internet Explorer 4.0:
1. Elixa Ver e, despois, 2. Opcións da internet. 3. Faga clic na ficha Avanzadas, 4. vaia á icona cun signo de exclamación amarelo que se atopa en Seguridade e elixa unha das tres opcións para regular o uso de cookies.

– Se utiliza Internet Explorer 3.0:
Na internet Explorer 3.0, pode facer clic en Ver, Opcións, Avanzadas e no botón Avisar antes de aceptar “ cookies”.

– Se utiliza Netscape Communicator 4.0:
1. Edit, en 2. Preferences e, despois, en 3. Advanced. 4. Estableza as opcións que desexe no cadro que ten a etiqueta “ Cookies”.

– Se utiliza Google Chrome:
Faga clic na icona de menú de Google Chrome Chrome; 2 Seleccione Configuración, 3. Faga clic en Mostrar opcións avanzadas…, que atopará cara ao final da páxina; 4. Na sección “Privacidade”, faga clic en Configuración de contido… 5. Para deshabilitar ou habilitar as cookies, pulse a casa “Bloquear os datos de sitios e as cookies de terceiros”. Para permitir cookies de orixe e de terceiros, selecciona a opción Permitir que se establezan datos locais. Se só queres aceptar cookies de orixe, activa a casa de verificación situada xunto a “Bloquear os datos de sitios e as cookies de terceiros”.

– Se utiliza Safarino menú “ferramentas > > Preferencias”, diríxeche á pestana “Seguridade”. No menú “Aceptar cookies” seleccionar a casa “Sempre” ou “Nunca”.

– Se utiliza Opera no menú “ferramentas > > Opcións”, diríxeche á pestana “Avanzado”. No menú “pegadas” selecciona as opcións “Aceptar pegadas” ou “Nunca aceptar pegadas”.

Rexístrate aquí