fbpx

Envío gratis para encargos superiores a 50€

SMARTPHONE

Termos e condicións

O IVE/IVE está incluídoalí onde é aplicable (Unión Europea)

Que calidade teñen os nosos produtos?

En xoiería de ouro, a nosa xoiería é de 18 kilates(750 milésimas) coa súa garantía correspondente.

En xoiería de prata, todos os nosos artigos son Prata de 925milésimas.

En diamante e antigüidades, todos os nosos artigos teñen o seu correspondente certificado de autenticidade.

Cales son os gastos de envío?

Envío: 5 € en Península.

Promoción activa:envío gratis na Península.

Baleares e Canarias:10 euros . A partir de 400 € (IVE/IVE incluído) os portes serán gratuítos.

Europe: please contact before purchase: registered insured mail, shipping cost 10 euro (7-10 days). Free shipping on orders over 400 EUR ( UPS 4-5 days)

Suíza: envío 15€ . (UPS, entrega en 4-6 días). Gratis a partir de 500€

Switzerland: 15€ (4-6 days, UPS) . Free over 500€. Customs Taxes are on the buyer

No European countries: please conatct before purechase.Ups shipping costs $40. Free shipping over 500€. Customs fees are on the buyer.

Cales son os métodos de pago?

A través dos seguintes sistemas: Pay Pal, Tarxeta de crédito ou transferencia

Cal é o prazo de entrega do pedido?

O prazo máximo de entrega serán 7 días,desde o momento en que se realice o pedido, salvo que nese momento o artigo seleccionado estea esgotado, nese caso poñerémonos en contacto co cliente de inmediato e procederemos ao abono do importe abonado por ese artigo. Países non UE ou non europeos, consultar.

No caso de pezas que deban poñerse a medida ou realizadas por encargo o prazo poderá ser de entre 10 e 30 días, o cal será comunicado ao cliente. Se é unha peza que deba fabricarse, o palzo será o indicado na pa´ gina do produto.

Pódese cancelar un pedido?

Se, sempre que o artigo non fose enviado aínda. Se o paquete xa estivese en camiño, o cliente poderá proceder a unha devolución con cargo coma se tratásese dunha devolución por non satisfacción do cliente (ver a continuación en devolucións).

No caso de pezas realizadas por encargo, non se poderá cancelar unha vez comezada a peza en taller.

Pódese cambiar ou devolver un pedido?

Se, se o produto non cumpre as espectativas do cliente, dentro dos primeiros 15 días. A xoias pode ser probada, pero non usada. As nosas xoias levan un selo de seguridade que permite probarse a peza e ver como queda posta, pero non permite o seu uso. Unha vez cortado o selo, a xoia non pode devolverse.

Deberá comunicar o seu desexo de devolver o produto a través do formulario de devolución da web ou ben por correo electrónico ([email protected]) e esperar a recibir instrucións.

Se decide realizar unha devolución, e esta non se debe a erro ou fallo no produto, deberá soportar os gastos do transporte seguintes: 6€ en Península e Baleares / 15€ resto do mundo

Cando teñamos no noso poder a peza devolta, comprobaremos o estado da mesma e se este é o mesmo que tiña no momento da venda, procederemos inmediatamente ao seu abono, polo mesmo medio de pago polo que se realizou a venda, é dicir, na mesma tarxeta ou conta que se utilizou para pagar.

Condicións Xerais. Datos identificativos do titular. Máis información en Política de privacidade.

Empresa: Fernando Gallego Santiago.

DomicilioRúa Capela N°6, Serra de Outes, 15230, A Coruña

N.I. F.35321155D.

Email:[email protected]

Teléfono de contacto:981 850 634

Dereitos e obrigacións do usuario

1. As condicións de acceso a joyeriafgallego. com serán –deberán ser- as previstas polas disposicións legais vixentes debéndose cumprir estas por o usuario quen deberá actuar sempre atendendo aos principios de boa fe e uso lícito non podendo levar a cabo acciones en detrimento de a empresa titular do dominio-páxina.

2. Prohíbese ao usuario copiar, reproducir, distribuír, ceder, transformar ou modificar os contidos sen previo consentimento e por escrito do titular do dominio-páxina joyeriafgallego. com debendo cumprir os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Dereitos e obrigacións de joyeriafgallego. com

joyeriafgallego. com poderá modificar as condicións de acceso á páxina web e limitar ou suspender o acceso a calquera usuario, por incumprir este as súas obrigacións. joyeriafgallego. com poderá modificar contidos e a localización destes sen aviso previo/previo aviso. Non terá responsabilidades civís #ante o usuario pola retirada de calquera produto.

Condicións da venda.

Prezos:O prezo anunciado xunto ao produto inclúe o IVE/IVE. Os gastos de transporte serán asumidos polo comprador segundo os prezos máis arriba indicados se procede.

Forma de pago:Establécense as formas de pago seguintes: mediante tarxeta de crédito-débito, Pay Pal e transferencia bancaria.

Despois de recibir o pago correspondente a un pedido, joyeriafgallego. com, enviará a factura ao cliente, acompañando o artigo adquirido.

Pedidos

Estes faranse a través de joyeriafgallego. com e xurdirá a obrigación de entrega do produto seleccionado polo usuario unha vez aceptouse o pago coa consecuente e posterior obrigación de levar a cabo este.
O lugar de entrega é o que indica o cliente no formulario de compra. Despois de recibir o pago correspondente a un pedido, Fernando Gallego Santiago, procederá a emitir e enviar a factura ao cliente no mesmo envío da peza adquirida.

Fernando Gallego Santiago poderá desistir dun contrato ou pedido, polo que se reserva o dereito para devolver o importe abonado e anular devandito pedido no prazo de 7 días #ante eventuais sospeitas ou indicios de fraude. Devandito dereito non afecta o equilibrio do contrato, tendo en conta que o consumidor ten igual dereito, de acordo cos prazos e condicións que se establecen legalmente, segundo indícase máis abaixo.

Transporte e prazos de entrega

A entrega da peza comprada das que se presentan na web entregaranse no prazo de 3 días hábiles desde a recepción do pedido e consignación do pago se se fai mediante tarxeta, aínda que devandito prazo pode verse alterado por circunstancias especiais da peza, posta a medida, problemas de stock, cuestións de loxística ou forza maior; nestes casos a empresa vendedora informará do prazo previsto de entrega. Fernando Gallego Santiago responsabilízase dos vicios, danos, que presente a peza e que lle sexan a ela atribuíbles.

Devolucións

1.- Dereito de desistencia: O comprador terá 15 días para devolver o produto que non lle é do seu agrado debendo asumir neste caso o custo da devolución (6€ península e Baleares /15€ resto do mundo). Esta deberá facerse coa súa embalaxe e etiquetaxe orixinal e protexido correctamente debéndose atopar o produto en perfecto estado de uso e conservación.

As xoias poden ser probadas, pero non usadas. As nosas xoias levan un selo de seguridade que permite probarse a peza, pero non permite o seu uso. Unha vez cortado o selo, a xoia non pode devolverse.

O exercicio deste dereito poderá realizarse por correo electrónico, á dirección indicada supra, co seguinte tenor:

“Por medio de comunícolle/comunicamos que desisto do meu/desistimos do noso contrato de venda do seguinte ben/– Pedido o/recibido o día …”

Nome do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios.
Domicilio do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios.
Data.

Non se aceptarán os produtos que fosen usados, estean danados ou rotos como resultado da falta de coidado ou neglixencia. Do mesmo xeito non se admitirá ningún cambio nin devolución en artigos personalizados ou feitos por encargo.

A vendedora procederá dentro dos 7 días hábiles seguintes á devolución da compra (ou ata que se xustifique dita devolución) á devolución do prezo pago (incluíndo os custos de entrega) e mediante o mesmo medio usado para a compra que o cliente , e unha vez sexa comprobado que non se está #ante un caso de devolución incorrecta.

2.- Se o pedido fose devolto a orixe debida a que a empresa de loxística non o puido entregar ao destinatario por culpa, erro ou neglixencia da mesma, joyeriafgallego. com farase cargo dos gastos do reenvío.

3.- Con todo, no caso de que a empresa de loxística operase correctamente, e a entrega non poida materializarse, por circunstancias imputables ao cliente (rexeitamento, ou falta de recepción na dirección indicada por ausencias non comunicadas) Fernando Gallego Santiago non se fará cargo do reenvío.

4.- No caso de devolución por chegar a peza rota ou deteriorada, os custos de devolución e do reenvío serán de exclusiva conta do vendedor se estes danos non son atribuíbles ao comprador ou son alleos á parte vendedora.

5.- Finalmente, Fernando Gallego Santiago farase cargo dos gastos de devolución e posterior reenvío, cando se produciu unha devolución por erro da vendedora. O cliente poderá optar pola devolución do importe da compra.

Substitucións

De non acharse dispoñible o ben contratado, infórmase expresamente de que a vendedora poderá fornecer, previa comunicación e aceptación do comprador, sen aumento de prezo, un ben de características similares e de igual ou superior calidade.

Así mesmo, respecto de dita substitución, o comprador poderá exercer o seu dereito de desistencia do mesmo xeito que se se tratase do ben ou servizo inicialmente requirido.

Garantías

Existe garantía de defecto de fabricación de dous anos. Dita Dita garantía aplícanse a condición de que o produto sexa utilizado baixo as condicións normais de uso determinadas polos provedores. Fernando Gallego Santiago non está obrigado a indemnizar ao usuario ou a terceiros polas consecuencias do uso do produto, xa sexan danos directos ou indirectos, accidentes sufridos por persoas, danos aos bens alleos ao produto, perdas de beneficio ou lucro cesante, danos que proveñan dunha deterioración ou perdas do produto.

Os produtos quedan fóra de garantía se, unha vez entregados ao cliente, recibiron algunha deterioración por feitos externos a Fernando Gallego Santiago.

A perda do baño de rodio ou outro baño que se produce polo uso natural dunha peza, non está cuberta pola garantía. Unha peza reparada fóra das nosas instalacións, perde a garantía. O desgaste, deformación ou rotura producido por un uso intensivo ou inadecuado non está cuberto pola garantía. As xoias non están pensadas para aguantar todo tipo de trato, son obxectos xeralmente delicados que deben ser tratados con coidado.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

Este sitio web en todo o seu contido está protexido polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Intelectual e Industrial e sen que o acceso a el poida supoñer cesión de calquera dereito ou renuncia. Queda totalmente prohibida a súa reprodución, as súas copias, a distribución, a reutilización, a explotación, o envío por correo, a transmisión, a modificación, a cesión ou calquera outro acto que se faga coa totalidade ou parte deste web que non fose expresamente autorizado polo titular.

Política de Confidencialidade e Protección de Datos

Os datos identificativos e persoais proporcionados son confidenciais e formarán parte dos ficheiros titularidade da sociedade de Fernando Gallego Santiago. que terán como obxectivo o proporcionar a información solicitada dos nosos produtos a través da nosa web. Do mesmo xeito os usuarios autorizan a Fernando Gallego Santiago a enviarlles información comercial acerca de novidades no ámbito dos servizos prestados pola mesma –catálogos, ofertas de determinados produtos, anuncio de campañas publicitarias ou comerciais…-. No caso de que non desexasen recibir a mencionada información bastará con notificalo vía e-mail a [email protected] en calquera momento.

Os datos introducidos nos formularios polo usuario deberán ser datos verdadeiros, exactos, completos e actuais e se é un terceiro quen utiliza estes datos do usuario entenderase que ten consentimento expreso del e que este nos outorga autorización para realizar o tratamento anteriormente descrito. O usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto que puidese ocasionar a calquera persoa por mor do enchemento do formulario con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. O responsable do ficheiro comprométese a cumprir a obrigación de secreto respecto dos contidos no ficheiro. Así mesmo, o usuario terá dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación respecto a cuantos datos seus existan almacenados na base de datos de Fernando Gallego Santiago. Devanditos dereitos poderán ser exercitados en calquera momento na dirección no e-mail [email protected]. Fernando Gallego Santiago, resérvase o dereito de modificar a súa política de confidencialidade e de protección de datos como consecuencia dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial. Se se producise algunha modificación, o novo texto será publicado nesta páxina, onde poderá ter acceso á política actual en materia de confidencialidade e protección de datos. En cada caso, a relación cos usuarios rexerase polas normas previstas no momento preciso en que se accede ao web.

TRANSFERENCIA DE DATOS PARA DEFENDERME

O usuario acepta que todos os seus datos persoais transfírense por completo a Aplazame desde o momento en que o usuario comezou a contratar o servizo de pago diferido ofrecido por este no momento de elixir o método de pago. Esta aceptación esténdese a terceiros que tiveron que acceder aos ficheiros para a conclusión exitosa do contrato.

Foro e Lexislación

As presentes Condicións Xerais sométense á lexislación española. O Usuario, declara ler, coñecer e aceptar as presentes Condicións Xerais en toda a súa extensión.

Rexístrate aquí